CBplusD CBplusD
  • Home
  • Copyright & Disclaimer

Copyright & Disclaimer

Copyright & Disclaimer

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Compact Building + Design.

Compact Building + Design besteedt uiterste zorg aan een actuele en correcte website. Aan de inhoud van deze website kunnen echter geen rechten worden ontleend. Compact Building + Design aanvaardt geen aansprakelijkheid voortvloeiende uit gebruik, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van tekst, afbeeldingen, informatie, links of andere onderdelen op de internetpagina’s van Compact Building + Design.